Wybór oferty w przetargu - Przebudowa drogi nr 450106W 1478mb Niedarczów Górny Kol. Niedarczów Dolny Kol.

Odsłony: 4249

Znak: GPI - PN –271/4/2016

Zamawiający : Urząd Gminy w Kazanowie zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień Publicznych" (Dz. U. z 2015, poz. 2164) informuje, że w postepowaniu przetargowym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej o nr 450106W na długości 1478 mb w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia – Niedarczów Dolny Kolonia” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%). Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Czytaj więcej

Wybór oferty w przetargu - Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 - 500 mb - Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kol.

Odsłony: 4073

Znak: GPI-PN–271/1/2016

Zamawiający: Urząd Gminy w Kazanowie zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. "Prawo zamówień Publicznych" ( Dz. U. z 2015, poz. 2164 ) informuje, że w postepowaniu przetargowym na zadanie:
"Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia"

komisja przetargowa uznała, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wszystkie warunki SIWZ jest firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Chybice 77, 27-225 Pawłów

za kwotę: 92 544,72 złotych – cena brutto

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%).
Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 100 pkt.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Ranachów 263/1

Odsłony: 3842

RGK.6840.1.2016.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.782 z późń. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo- usługową i zagrodową położonej w obrębie Ranachów oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 263/1 o pow. 700,00 m2 stanowiącą własność Gminy Kazanów ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00014031/7.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza netto - 22.687,00 zł.
Słownie: Dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych.

Czytaj więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Niedarczów Górny Kolonia 274/2

Odsłony: 3868

RGK.6840.1.2016.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r.,poz.782 z późń. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późń. zm.)

Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - usługową i zagrodową położoną w obrębie Niedarczów Górny Kolonia oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 274/2 o pow. 600,00 m2 stanowiącą własność Gminy Kazanów ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00014019/7.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza netto - 16.700,00 zł.
Słownie: Szesnaście tysięcy siedemset złotych.

Czytaj więcej

Wybór oferty w przetargu Budowa sieci wodociągowej... - Kowalków Wieś, Kowalków Kolonia

Odsłony: 4144

Znak : RGK- PN 271/1/2016

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późń. zm.) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 12.04.2016r. na roboty budowlane w zakresie: "Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA – II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w msc. Kowalków Kolonia" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Oferta nr 9
PROMAR Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom oferując cenę brutto – 555.704,42 zł.
Słownie: Pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset cztery złotych i 42/100 - 100 pkt.

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny - 100 pkt.
Zamawiający informuje, że do przetargu przystąpiło 10-ciu następujących Wykonawców:

Czytaj więcej

WYJAŚNIENIA - PRZETARG - Budowa sieci wodociągowej... - Kowalków Wieś, Kowalków Kolonia

Odsłony: 4156

WYJAŚNIENIA Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
"Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami (kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda, Gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG WÓLKA GONCIARSKA" w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w msc. Kowalków Kolonia".

Wójt Gminy Kazanów w związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) udziela następujących wyjaśnień:

POBIERZ DOKUMENTY

PRZETARG - Przebudowa drogi nr DG450106W - 1478 mb - Niedarczów Górny Kol. Niedarczów Dolny Kol.

Odsłony: 4028

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE - Przebudowa drogi gminnej o nr DG450106W na długości 1478 mb w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia – Niedarczów Dolny Kolonia.

Nr ogłoszenia - 71526-2016, data zamieszczenia 30.03.2016 roku
Zamieszczenie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

I.1. NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów woj. mazowieckie tel. (48) 676-60-33, faks (48) 676-60-55
- adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl
1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450106W na długości 1478 mb w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia – Niedarczów Dolny Kolonia .
II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane
II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450106W na długości 1478 mb w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia – Niedarczów Dolny Kolonia, która obejmuje:

I. Roboty przygotowawcze – Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, b/ mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z korytowaniem do głębokości 5 cm pod konstrukcję nawierzchni,
II. Odwodnienie korpusu drogowego a/ rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych fi 40 cm b/wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 60 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi
III. Podbudowa – a/ wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu. – 12 cm, b/ wykonanie wiązania między warstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2.
IV. Nawierzchnia jezdni – a/ wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowo grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 b/ nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 4 cm.
V. Roboty ziemne – a/ mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 15 cm wraz z wywozem.
VI. Pobocza - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót załączony do SIWZ.

POBIERZ DOKUMENTY

PRZETARG - Przebudowa drogi nr DG450120W - 890 mb - Zakrzówek Wieś

Odsłony: 3836

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE - Przebudowa drogi gminnej o nr DG450120W na długości 890 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś.

Nr ogłoszenia 68714-2016, data zamieszczenia 25.03.2016 roku
Zamieszczenie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I.1. NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów woj. mazowieckie tel. (48) 6766033, faks (48) 6766055
- adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl
1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450120W na długości 890mb w miejscowości Zakrzówek Wieś.
II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane
II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450120W na długości 890 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, która obejmuje:

I. Roboty przygotowawcze – Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, b/ mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z korytowaniem do głębokości 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni , II. Podbudowa – a/ wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu. – 14 cm , b/ wykonanie wiązania między warstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2. III. Nawierzchnia jezdni– a/ wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowo grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,075 Mg/m2 – średnio o grubości 3 cm b/ nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 4 cm . IV Roboty ziemne– a/ Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza , b/ wbudowanie dowiezionej ziemi wzdłuż poboczy z zagęszczeniem- umocnienie poboczy, V Pobocza wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót załączony do SIWZ.

POBIERZ DOKUMENTY

WYNIK PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej 432, 609 w m. Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 3855

Zamawiający: Urząd Gminy w Kazanowie zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. "Prawo zamówień Publicznych" (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ) informuje, że w postepowaniu przetargowym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma: Aglet Sp. z o. o ul. Nowogrodzka 31 , 00-511 Warszawa.

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%). Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Czytaj więcej

Przetarg - Przebudowa drogi gminnej 432, 609 w m. Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 4344

Nr ogłoszenia 23803-2016, data zamieszczenia 08.03.2016 roku

Zamieszczenie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I.1. NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów woj. mazowieckie tel. (48) 6766033, faks (48) 6766055

- adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl

1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia.
II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane
II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia.

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót załączony do SIWZ.

Wszystkie pliki do pobrania poniżej!

POBIERZ PLIKI