Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 3646

ZNAK: GPI. PN- 271.3.2017
Kazanów  2017.04. 28

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      
Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Opis zamówienia:                                                      
„ Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia ”  wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza

Czytaj więcej

''Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami''

Odsłony: 3522

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/2/2017

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
tel. 48/6766033 fax.48/6766055
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza  nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami  ( kategoria obiektu XXVI)   na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych   w projekcie zagospodarowania – III etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Kolonia, Borów, Ruda ,, .
Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 74078-2017  z dnia 26.04.2017r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami

Odsłony: 3066

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/2/2017

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIAG – WÓLKA GONCIARSKA,, -  III etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości. Kowalków Kolonia , Borów , Ruda w roku 2017.  

Czytaj więcej

''Budowa obiektów małej architektury tworzących plac rekreacyjno zabawowy w miejscowości Kazanów''

Odsłony: 3351

Kazanów, dn. 24.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zadania pn. ''Budowa obiektów małej architektury tworzących plac  rekreacyjno – zabawowy w miejscowości Kazanów''

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kazanów
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów
e-mail: sekretariat@kazanow..pl
tel. 48/ 66766033 , fax. 48/6766055

2. Tryb udzielenia zamówienia  
1. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459) z uwzględnieniem zasad konkurencyjności wyboru wykonawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
2. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne z uwzględnieniem obowiązku traktowania na równych prawach wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu zakupowym w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i efektywnej konkurencji.

Czytaj więcej