Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 835 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś

Odsłony: 4518

GMINA KAZANÓW
2017.01.03
ZNAK: GPI.PN- 271.1.2017

 

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 835 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś”

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:
przetarg nieograniczony

Czytaj więcej

Wynik przetargu - odbiór odpadów w roku 2017

Odsłony: 3922

GMINA KAZANÓW
Kazanów, 2016.12.13
Znak: RGK- PN 271.2.2016

 

 Z A W I A D O M I E N I E
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1  ,ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2015r., poz. 2164 późń. zm. )  zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 08.12.2016r.  na  świadczenie usług w zakresie: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów  w roku 2017,,. Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła,  iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe ,,RADKOM,, Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom oferując cenę brutto – 181.155,00 zł. Słownie: Sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych z okresem płatności w ciągu 30dni.

Czytaj więcej

Przetarg na odpady w roku 2017

Odsłony: 4233

GMINA KAZANÓW
RGK-PN-271/2/2016

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. (048) 6766033 Fax. 6766055
(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie:  ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2017,,

Czytaj więcej

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej o nr DG450119W na długości 875 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 4335

Nr ogłoszenia 131331-2016, data zamieszczenia 12.07.2016 roku
Zamieszczenie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I.1. NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów woj. mazowieckie tel. (48) 676-60-33, faks (48) 676-60-55
- adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl

1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450119W na długości 875 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia.
II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane
II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450119W na długości 875 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia, która obejmuje:

UWAGA: całość ogłoszenia w dokumentach do pobrania!

- ogłoszenie o zmówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Załączniki do SIWZ
- przedmiar robót

POBIERZ DOKUMENTY

Kazanów 04.07.2016 r.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Przetarg: sprzedaż nieruchomości w obrębie Ranachów 263/1 o pow. 700,00 m2

Odsłony: 4884

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.2.2016.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r.,poz.1774 z późń.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1490 z późn.zm.)

Wójt Gminy Kazanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową położonej w obrębie Ranachów oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 263/1 o pow. 700,00 m2 stanowiącą własność Gminy Kazanów ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00014031/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza netto - 17.016,00 zł. Słownie: Siedemnaście tysięcy szesnaście złotych.

Wadium – 1.702,00 zł. Słownie: Jeden tysiąc siedemset dwa złotych.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu: Budowa sieci wodociągowej - W. Gonciarska, Kowalków Kol., Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda

Odsłony: 4758

RGK-Pn-271/2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIAG – WÓLKA GONCIARSKA" - II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w msc. Kowalków Kolonia w roku 2016.

Czytaj więcej

Wybór oferty w przetargu - Przebudowa drogi nr 450120W 890mb Zakrzówek Wieś

Odsłony: 4216

Znak: GPI - PN –271/3/2016

Zamawiający: Urząd Gminy w Kazanowie zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2015, poz. 2164) informuje, że w postepowaniu przetargowym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 890 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów.

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%).
Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 99,8pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Czytaj więcej