Wniosek ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kazanów

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wpis do CEIDG-1 (działalność gospodarcza)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy