Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych na długości 993 mb. oznaczonej DG 450129W nr ew. 203, 259 w miejscowości Kowalków-Kolonia

Odsłony: 2693

ZNAK: GPI.271.3.2019
Kazanów 03.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych na długości 993 mb. oznaczonej DG 450129W nr ew. 203, 259 w miejscowości Kowalków-Kolonia”

obejmujący zakres robót :
I. Roboty przygotowawcze,
II. Roboty ziemne,
III. Podbudowa,
IV. Nawierzchnie,
V. Roboty wykończeniowe,
VI .Instalowanie znaków drogowych.

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28 tel. (48) 386 49 10 , fax: (48) 386 49 25
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:

 przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych na długości 993 mb. oznaczonej DG 450129W nr ew. 203, 259 w miejscowości Kowalków-Kolonia”

Wspólny słownik zamówienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Składanie ofert częściowych:
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości – NIE

Składanie ofert wariantowych:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:
Do dnia 31.08.2019 roku

Kryteria wyboru oferty:
Cena - 60%
Okres gwarancji – 40%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna, do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby do kontaktu z oferentami :Przemysław Bębenek, Jarosław Adamiec pbebenek@kazanow.pl
Tel. (48) 386 49 24

Oferty należy składać:
w Urzędzie Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 23.04.2019 r. , godzina 10.00

Termin, miejsce otwarcia ofert: 23.04.2019 r. godzina 1015, - Sala konferencyjna Urzędu II piętro

Termin związania z ofertą wynosi: - 30 dni od ostatniego terminu składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :
- www.ugkazanow.bip.org.pl
- w biuletynie Zamówień Publicznych

Nr : 533146-N-2019 z dnia 2019.04.03 r.
- tablica ogłoszeń w Urzędzie

Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów : nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie

Pliki do pobrania :
1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Przedmiar robót
3. Kosztorys ofertowy