Pomoc Żywnościowa

Odsłony: 4476

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby,
które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
w ramach Podprogramu 2016 o zgłaszanie się po jej odbiór
w dniu 22.02.2017r (środa) w godz. od 12:00 do 19:00 do PSP Zakrzówek.

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Odsłony: 4017

OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kazanów w roku 2017.

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego na realizację zadania wymienionego powyżej zostały wybrane oferty:

1. Nazwa oferenta:
Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy w Kazanowie

 Nazwa zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku „Tenis stołowy - rozwija ciało i umysł”
 
 Wysokość przyznanej dotacji:
 Kwota 5 000 zł

Czytaj więcej

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Odsłony: 4707

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:


Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

UWAGA !!!

Czytaj więcej

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne"

Odsłony: 3806

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu

 

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

 

 Organizatorami konkursu są:
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

Informacja GOPS

Odsłony: 3827

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje,
że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2016
o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 20.01.2017r (piątek) w godz. od 14:00 do 19:00 do PSP Zakrzówek.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Odsłony: 3857

Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 10 stycznia 2017 roku

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kazanów  w roku 2017.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia odpady 2017

Odsłony: 4038

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271.2.2016.

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2017.

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 376300 -2016 z dnia 30.12.2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

Czytaj więcej