Odnawialne źródła energii

Odsłony: 3713

Pilna informacja!

Zapraszamy osoby, które składały wnioski na odnawialne źródła energii do zapoznania się z umową znajdującą się w załączniku oraz proszę zgłaszać się do Urzędu Gminy w Kazanowie (pokój nr 5) w celu podpisania niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2017.
Nie podpisanie umowy przez w/w osoby będzie jednoznaczne  z rezygnacją z projektu OZE.

Czytaj więcej

Informacja GOPS

Odsłony: 3929

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2016 o zgłaszanie się po odbiór dodatkowej pomocy w dniu 22.05.2017r (poniedziałek) w godz. od 15:00 do 19:00 do PSP Zakrzówek.

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w ZPO w Kazanowie

Odsłony: 4131

 W Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie odbyła się kampania „Jesteś widoczny jesteś bezpieczny”. Dzieci przygotowały wspaniały, niezapomniany występ na temat BRD i zachowania w ruchu drogowym. Po części artystycznej zostały wręczone odblaski wszystkim uczniom ZPO w Kazanowie. Były również prelekcje policjantów i strażaków oraz tor rowerowy.

Czytaj więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Informacja

Odsłony: 3461

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje,
że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2016 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 08.05.2017r (poniedziałek) w godz. od 14:00 do 20:00 do PSP Zakrzówek.

Informacja OZE

Odsłony: 3710

INFORMACJA

Informuję mieszkańców gminy Kazanów, że projekt pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka –Letnisko i Kazanów” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WM, znajduje się na 1 miejscu w Województwie Mazowieckim.
Całkowita wartość projektu wynosi 7 564 125,96 zł, wartość unijnego dofinansowania to 5 583 881,60 zł.

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

"Budowa boiska wielofunkcyjnego" - zawiadomienie o wyniku przetargu

Odsłony: 3609

GMINA KAZANÓW
Znak: RGK.PN.271.1.2017
Kazanów, 2017.04.24

ZAWIADOMIENIE
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art.92 ust.1 , ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późń.zm.) zawiadamia że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 11.04.2017r. na roboty budowlane pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr ew. 595 w miejscowości Kazanów ul. Kościelna 50 obejmująca: wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnię sztuczną, montaż urządzeń do siatkówki, koszykówki, badmintona,, , komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma: Oferta Nr 5 TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre oferując cenę brutto – 178.052,92 zł. Słownie: Sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa złotych i 92/100 z okresem płatności w ciągu 30 dni.

Kryterium oceny ofert była cena i okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał łączną największą liczbę punktów – 100,00.

Zamawiający informuje, że do przetargu przystąpiło siedmiu Wykonawców:

Czytaj więcej

Publikacja pt. „Biało-Czerwona” dla każdego na Dzień Flagi

Odsłony: 3501

Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej.

Wskazówki zawiera publikacja pt. „Biało-Czerwona” opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 32 stronicowa bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest dostępna na stronie www.mswia.gov.pl.

Każdy może ją przeczytać, pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Odsłony: 3701

dziennik ustaw

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r.
Poz. 722

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej