Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową

Odsłony: 2992

Znak:  RGK-PN.271.3.2019                                                                             Kazanów  29.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych     

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia: ,,Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową” 

 

obejmujący zakres:

robót budowlanych remontowych, instalacyjnych i elektrycznych w istniejącej kotłowni oraz pomieszczeniu składowania węgla w budynku Urzędu Gminy dostosowujących te pomieszczenia na potrzeby nowej kotłowni z kotłem olejowym , obiegiem grzewczym, zbiornikami oleju oraz całą infrastrukturą niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania.

Informacja o zamówieniu

Zamawiający:

Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 386 49 10 , fax: (48) 386 49 25

Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:

 przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:  ,,Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową”

Wspólny słownik zamówienia:

 CPV45000000-7  Roboty budowlane

Składanie ofert częściowych: 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:

Zamawiający  żąda wniesienia wadium w wysokości –  5.000,00 zł

Składanie ofert wariantowych:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:

Do dnia 15.10.2019 roku – montaż i uruchomienie technologii kotłowni
Do dnia 31.10.2019 roku – zakończenie wszystkich robót

Kryteria wyboru oferty:

Cena -      60%

Okres gwarancji – 40%

Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest bezpłatna, do pobrania  ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby do kontaktu  z oferentami: Przemysław Bębenek,  Jarosław Adamiec     pbebenek@kazanow.pl , j.adamiec@kazanow.pl 

Tel. (48) 386 49 18 lub 386 49 24

Oferty należy składać:

w Urzędzie Gminy  w Kazanowie  ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 14.08.2019r. , godzina 10:00

Termin, miejsce otwarcia ofert: 14.08.2019 godzina 1015, - Sala konferencyjna Urzędu II piętro

Termin związania z ofertą wynosi:    - 30 dni od ostatniego terminu składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :

 

Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów: nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

Wójt Gminy Kazanów

/-/ Teresa Pancerz-Pyrka

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

  1. BZP nr 579801-N-2019 z dnia 29.07.2019 r.
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie
  3. Strona internetowa Urzędu
  4. Strona BIP Urzędu Gminy

Załączniki:

SIWZ
UMOWA
SST 01 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
SST 02 Kładzenie i wykładanie podłóg
SST 03 Roboty murarskie
SST 04 Tynkowanie i Malowanie
SST 05 Stolarka i ślusarka
ST KOTŁOWNIA KAZANÓW
Specyfikacja
Kotłownia Kazanów - przedmiar robót - cz. budowlana
Przedmiar Kazanów
Przedmiar Robót - Kotłownia olejowa - UG KAZANÓW
Przedmiar robót - strona tytułowa - kotłownia KAZANÓW
PB KOTŁOWNIA KAZANÓW
RYS_01
RYS_02
RYS_03
RYS_04
RYS_05
RYS_06
RYS_07
RYS_08
projekt elektr
rys. nr 1
rys. nr 2
rys. nr 3