Boisko Kowalków Kolonia

Odsłony: 3878

RGK- PN-271/1/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. 48/386 49 10 fax.48/ 38649 25
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:
,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2 w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie gm. Kazanów”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na w/w zadanie przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w 544524-N-2019 z dnia 07.05.2019 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY


1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/386 49 10, fax. 048 386 49 25, adres strony internetowej : www.kazanow.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:  ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego        o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2 w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie gm. Kazanów”

2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane

3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Planowane jest boisko o sztucznej nawierzchni – zgodnie z załączonym przedmiarem robót i opracowaniem technicznym

  1. a) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

        b) Termin wykonania zamówienia do 15 września 2019 r.

        c)  Wspólny słownik zamówień (CPV) :4511000-8 , 45212220-4  , 37410000-5 ,45342000-6.

 
5) W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone  w art. 24 ust.1 ,ust.5, art.. 25 ust.1  ustawy Pzp.


6) Wymagane wadium w wysokości 4.000,00  zł.


7) Kryterium oceny ofert :  cena – 60%.
                           gwarancja max. - 40%


8) Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów sekretariat pokój nr 8 do 23 maja 2019 r. do godz. 10:00.


9) Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  23 maja 2019 r. o godz. 10:15 –  Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu II piętro.


10) Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

Kazanów, 2019.05.07

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP 544524-N-2019 z dnia 07.05.2019 r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu.
4. Strona BIP Urzędu Gminy

Załączniki

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Załączniki do SIWZ
3. Przedmiar robót
4. Opracowanie techniczne cz.1
5. Opracowanie techniczne cz.2
6. Załącznik

7. Odpowiedzi na pytania