Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450119W na długości 930 mb w miejscowości Ranachów Wieś

Odsłony: 3149

ZNAK: GPI.271.1.2019
Kazanów 05.03.2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450119W na długości 930 mb w miejscowości Ranachów Wieś” obejmujący zakres robót:

I. Roboty przygotowawcze,
II. Zjazdy na drogi boczne,
III. Podbudowa,
IV. Nawierzchnia jezdni,
V. Pobocza,
VI .Oznakowanie.Informacja o zamówieniu

Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28 tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:
przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia: „ Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450119W na długości 930 mb w miejscowości Ranachów Wieś”

Wspólny słownik zamówienia:
CPV45233000-9 Roboty budowlane

Składanie ofert częściowych:
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości – NIE

Składanie ofert wariantowych:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:
Do dnia 31.08.2019 roku

Kryteria wyboru oferty:
Cena - 60%
Okres gwarancji – 40%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna, do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby do kontaktu z oferentami: Przemysław Bębenek, Jarosław Adamiec pbebenek@kazanow.pl
Tel. (48) 6766033 w. 24

Oferty należy składać:
w Urzędzie Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 21.03.2018 , godzina 10.00

Termin, miejsce otwarcia ofert: 21.03.2018 godzina 1015, - Sala konferencyjna Urzędu II piętro

Termin związania z ofertą wynosi: - 30 dni od ostatniego terminu składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :
- www.ugkazanow.bip.org.pl
- www. kazanow.pl
- w biuletynie Zamówień Publicznych
Nr : 521452-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.
- tablica ogłoszeń w Urzędzie

Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów : nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie

Pliki do pobrania :
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Przedmiar robót
3. Kosztorys ofertowy
4. Specyfikacja techniczna