"Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Kazanów"

Odsłony: 3121

przedluzenie terminu doskonalenie

 

SIWZ

Załącznik nr 1


Kazanów, dnia 01.02.2018

GPI.PN.271.1.2018

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kazanów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn."Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Kazanów”, prowadzonym na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - dalej „ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych na terenie gminy Kazanów, w placówkach i w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postepowaniu oraz inne niezbędne informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, w szczególności w SIWZ.

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz-Pyrka

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 4a - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Równość szans

Załącznik nr 7 - Wzór umowy