Rozstrzygnięcie przetargu: Przebudowa drogi gminnej o nr 450119W na długości 875 m.b. w miejscowości Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 5040

GMINA KAZANÓW

Kazanów, 2016-08.02.

Znak : GPI- PN 271/5/2016

Z A W I A D O M I E N I E
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2015r., poz. 2164 późń. zm. ) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 01.08.2016r. na roboty budowlane w zakresie: ,,Przebudowa drogi gminnej o nr 450119W na długości 875 m.b. w miejscowości Zakrzówek Kolonia,, komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Oferta nr 2  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Perzyny 94A, 26-700 Zwoleń
oferując cenę brutto – 220.369,88 zł. Słownie: Dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 89/100 i z okresem gwarancji na 5 lat.

Kryterium oceny ofert była cena i okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 97,70 pkt. Zamawiający informuje, że do przetargu przystąpiło trzech następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 P.P.U.H. ,,INTERBUD,, Sp. z o.o. UL. Limanowskiego 154, 26-600 Radom
cena brutto 292.975,24 zł., okres gwarancji 5 lat  - 74,31 pkt.

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Perzyny 94A, 26-700 Zwoleń
cena brutto - 220.369,88 zł., okres gwarancji 5 lat - 97,70 pkt.

Oferta nr 3 ,,BUDROMOST Starachowice,, Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31 , 27-215 Wąchock
cena brutto - 218.906,18 zł., okres gwarancji 4 lata - 96, 66 pkt.

 

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej gminy Kazanów i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art.94 ust.1,pkt.2 ustawy Pzp. Kazanów, 2016.08.02.

Otrzymują :
    1. Wszyscy ww.  Oferenci
    2. Strona Internetowa Zamawiającego.
    3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
    4. A/a.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka