Zawiadomienie o wykonawcach których oferty zostały odrzucone - odbiór odpadów 2015

Odsłony: 4595

Kazanów, 2014.12.23.
Znak : RGK-Pn-271/3/2014.

ZAWIADOMIENIE
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907 z późń. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2015, jako - Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp odrzucił ofertę następujących Wykonawców:

1) Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76 , 26-600 Radom.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca – Oferent nie załączył wymaganych dokumentu zapisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak - zał. nr 5 wykazu sprzętu, brak zał. nr 6 - parafowanego przez Wykonawcę wzoru umowy, brak polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Dokumenty te były wymagane od Oferentów, a zapisane w SIWZ: dział VII pkt.2 d, dział VIII A pkt.1 ,dział XI pkt.5 g.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymogów wymienionych w dziale XI pkt.11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest odrzucona

Otrzymują wszyscy Uczestnicy postępowania przetargowego:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.
2. TONSMEIER Wschód Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.
3. KOSORCIUM FIRM: ATK RECYKLING Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Chorzowska 26-600 Radom, PPUH "INTERBUD" Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EKO-ESTETYKA" S.C. ul. Starokrakowska 137, 26-600 Radom, "EKOLA" Sp. z o.o. ul. 1905 Roku lok. 14, 26-600 Radom
4.Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów.
5. Strona internetowa Zamawiającego.
6. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
7.A/a.

Wójt Gminy

mgr Teresa Pancerz-Pyrka