Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek komunalnych 2014/15

Odsłony: 4361

GPI-341/7/2014
Kazanów 2014.09.15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
                                                  
Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2014/2015.

Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem 196145-2014 dnia 15.09.2014r.

 

POBIERZ DOKUMENTY


1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kazanów reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika
Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
tel. (048) 676-66033

2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, pok. Nr 5 w godz. 9.00-13.00, adres strony internetowej:  www.kazanow.pl

3. Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2014/2015.
Oznaczenie CPV 09.11.12.10-5

4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5. Termin realizacji: 15.10 2014 -  30.04.2015 roku.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki   
- nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 10.113.759)
- prowadzą działalność gospodarczą o profilu związanym z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


7. Informacja na temat wadium:
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
 
8. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Cena – 100 %

9. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej:
"Dostawa opału na sezon grzewczy 2014/2015"
należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 pokój nr 9.

10. Termin składania ofert upływa dnia  25.09 2014 roku godzina 10.45.

11. Otwarcie ofert nastąpi 25.09.2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna.

12. Termin związania ofertą - 30 dni


Wójt Gminy Kazanów
Marian Karolik