Nabór wniosków o pozyskanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej

Odsłony: 4088

fundusze europejskie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

I. Termin składania wniosków od dnia 02 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15:30.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III. Zakres tematyczny:

•    Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 );

IV. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 60 % (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, rozdział VI, str. 43).

 V. Warunki udzielenia wsparcia:

V.I Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto
-spełnić warunki oceny wstępnej,
-zostać uznany za zgodny z LSR, w tym
-zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto
-średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami  musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 29 pkt.

V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

VI. Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku na końcu artykułu.

VII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia:

VII.1 Warunków udzielenia wsparcia:
1.    Wydruk z CEIDG lub KRS;
2.    Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone  we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
3.    Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada
-doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
- zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
- jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub
- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 5. W przypadku spółek cywilnych- dokumenty potwierdzające, że każdy wspólnik spółki cywilnej spełnia warunki udzielenia wsparcia określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570.

VII.2 Kryteriów wyboru określonych w LSR:

1.    Fiszka projektowa wypełniona zgodnie z instrukcją;
2.    Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 1- Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego np. kopia umowy o przyznanie pomocy, kopia przelewu środków finansowych;
3.    Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 4- Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, o ile dotyczy.
4.    Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 7- Xero dowodu osobistego i/lub zaświadczenie o miejscu zameldowania wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
5.    Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 14- Wydruk z CEIDG lub KRS;

VIII. Limit środków  w ogłoszonym naborze wynosi - 2 mln. zł

IX. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (48) 676 20 29, email: stowarzyszeniedir@tlen.pl
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Kryteria wyboru projektu