Odnawialne źródła eneregii

Odsłony: 4586

Szanowni Państwo,

Gmina Kazanów informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii (OZE).

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kazanów.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

POBIERZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS

POBIERZ - ANKIETA

POBIERZ - DEKLARACJA

POBIERZ - OŚWIADCZENIE

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kaznów, ul. Plac Partyzantów 28 (pok. Nr 8) w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2016 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: sekretariat@kazanow.pl lub faksem: (48) 67-66-055 - decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze kwalifikacyjnej do uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie w dniu 19.07.2016 r. godz. 1700 dla miejscowości Kowalków Wieś, Kowalków Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Dolny Wieś, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, Wólka, Borów, Ruda, Dębniak

- Publiczne Gimnazjum w Kazanowie w dniu 19.07.2016 r. godz. 1900 dla miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia, Kopiec, Osuchów, Miechów Kolonia, Miechów Wieś, Dębnica, Kroczów Mniejszy, Kroczów Większy, Ranachów Wieś, Ostrówka, Ostrownica Kolonia, Ostrownica Wieś i Kazanów

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie