Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450128W na długości 772 mb w miejscowości Kowalków Kolonia

Odsłony: 3021

ZNAK: GPI.271.3.2018
Kazanów 2018.02.21

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450128W na długości 772 mb w miejscowości Kowalków Kolonia ” obejmujący zakres robót : - 1. Roboty przygotowawcze, 2.Odwodnienie 3. Podbudowa , 4. Nawierzchni jezdni 5. Pobocza , 6. Oznakowanie

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28 tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl
Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:
przetarg nieograniczony
Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej o nr DG450128W na długości 772 mb w miejscowości Kowalków Kolonia „
Wspólny słownik zamówienia:
CPV45233000-9 Roboty budowlane
Składanie ofert częściowych:
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości – NIE
Składanie ofert wariantowych:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Termin wykonania zadania:
Do dnia 31.08.2018 roku
Kryteria wyboru oferty:
Cena - 60%
Okres gwarancji – 40%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna, do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoby do kontaktu z oferentami :Przemysław Bębenek, Danuta Ziarkowska-Lis dziarkowska@kazanow.pl
Tel. (48) 6766033 w. 24

Oferty należy składać:
w Urzędzie Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 14.03.2018 , godzina 10.00
Termin, miejsce otwarcia ofert: 14.03.2018 godzina 10:15, sala konferencyjna Urzędu II piętro
Termin związania z ofertą wynosi: - 30 dni od ostatniego terminu składania ofert
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :
- www.ugkazanow.bip.org.pl
- w biuletynie Zamówień Publicznych
Nr : 520723-N-2018 z dnia 21.02.2018 roku
- tablica ogłoszeń w Urzędzie

Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów : nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie

Pliki do pobrania :
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Przedmiar robót
3. Kosztorys ofertowy
4. Specyfikacja techniczna