Przetarg na budowę wodociągu

Odsłony: 3587

GMINA KAZANÓW
RGK- PN-271. 1. 2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. 48/6766033 fax.48/6766055
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – IV etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach : Kowalków Kolonia , Dębniak ,, .

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 521057-N-2018 z dnia 2018-02-21r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.
SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035,fax. 048 6766055.
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów, Dębniak , Ruda , gm. Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA ,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania- IV etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach: Kowalków Kolonia , Dębniak ,,.
II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres niezbędny do wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmuje: roboty ziemne i roboty montażowe sieci wodociągowej przesyłowej, roboty ziemne i roboty montażowe na przejścia rurociągów sieci przesyłowej przez przeszkody terenowe , roboty ziemne i roboty montażowe przyłączy wodociągowych , roboty ziemne i roboty montażowe na przejścia rurociągów dla przyłączy przez przeszkody terenowe . Sieć wodociągowa przesyłowa o łącznej długości 9453,50 m w tym : rurociąg przesyłowy z rur PEHD śr. 63 mm – 6,20 m , z rur PVC śr. 110mm – 432,00 m , z rur PVC śr. 160mm – 8591,00 m ,z rur PE 100RC SDR 17 śr. 160mm – 388,30 m , z rur PE 100 RC SDR 17 śr. 63 mm – 36,00 m .Ilość przyłączy wodociągowych – 88 szt. o łącznej długości – 1494,00 m. Studzienki wodomierzowe z polietylenu (PEHD) śr. 400mm z zestawem wodomierzowym – 35 szt. Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe śr. 20mm i z zaworem antyskażeniowym - 88 szt. Hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm – 70 kpl. , hydrant podziemny śr.80 mm – 1 kpl . Zasuwy sieciowe hydrantowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej śr. 80mm – 71 szt. , o śr. 150 m – 22 szt. i śr. 40 mm- 2 szt.
Zasuwy samonawiertki do zabudowy naziemnej śr. 160mm – 75 szt. , o śr. 90-110mm – 11 szt.
Inwestor wymaga wykonania sieci wodociągowej ściśle według projektu.
Miejsce wykonania robót budowlanych : miejscowości :Kowalków Kolonia , Dębniak .

II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.23.13.00-8
Czas trwania zamówienia do 20 września 2018 roku.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.
Wymagane wadium w wysokości 20.000,00 zł.
Kryterium oceny ofert : cena – 60 % , gwarancja – 40%
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów sekretariat pokój nr 8 do 12 marca 2018 r. do godz. 10:00.
Data , godzina i miejsce otwarcia ofert: 12 marca 2018r. o godz. 10:15 – Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu II piętro.
Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.
Kazanów , 2018.02.21.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP 521057-N-2018 z dn. 21.02.2018r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu.
4. Strona BIP Urzędu Gminy

1. SIWZ
2. Załączniki
3. Kosztorys ofertowy
4. Mapy
5. Przedmiar robót
6. Schemat węzłów