Ogłoszenie przetargu dz, w. Kroczów W.

Odsłony: 3190

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.3-1.2017.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260 z późń. zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)

Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza drugi pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo- usługową i zagrodową  położoną w obrębie Kroczów Większy oznaczoną  w ewidencji gruntów numerem 400/2 o  pow. 1600 m2  stanowiącą własność Gminy nr KW RA1Z/00014017/3.    
Drugi przetarg na nieruchomość jest ograniczony do właścicieli  nieruchomości  przylegających do przedmiotowej działki – nieruchomość zbywana ma poprawić sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.
Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo -usługowej i zabudowy zagrodowej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza wynosi -  32.291,81 zł.  brutto. Słownie: Trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 81/100..
Wadium wynosi 6.136,00 zł.
Informacja o przystąpieniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kazanów znak : RGK.6840.1.2017 z dnia 23.03.2017r.
Terminem do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) : minął w dniu 05 maja 2017r.
Pierwszy przetarg na ww. nieruchomość ogłoszony na dzień 16.06.2017r. zakończony wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów w dniu 16 października 2017r. w Sali konferencyjnej o godz. 8:30.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 12 października 2017r. zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Kazanów (sekretariat pokój nr 8) pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium .                
W drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 400/2 obręb Kroczów Większy mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych numerami  404, którzy wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza:
- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kazanów – Bank Spółdzielczy Iłża Filia Kazanów   Nr -24 9129 0001 0020 0240 0448 0008 lub w kasie Urzędu Gminy  Kazanów z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 12 października 2017r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.
Wyznacza się termin składania ofert w drugim  przetargu pisemnym ograniczonym do dnia 12 października 2017r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach( z napisem nie otwierać przed dniem 16.10.2017r.)
Pisemna oferta powinna zawierać:
    1) imię , nazwisko i adres oferenta,
    2) datę sporządzenia oferty,
    3) oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami drugiego przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
    4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
    5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje je do uczestnictwa w przetargu . Listę osób zakwalifikowanych wywiesza się w siedzibie urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu n, z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż mniej niż 1 % ceny wywoławczej, zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu  lub zamknięciu przetargu.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.
Forma nabycia gruntu- na własność  : za cenę brutto osiągniętą w przetargu  płatną jednorazowo.  Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Kazanów ustaloną kwotą brutto. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej obciążają nabywcę.
Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika , który wygrał przetarg.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu .
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem :
/ 0-48 / 6766033 w . 18 lub w Urzędzie Gminy Kazanów pokój nr 4.
Kazanów , 11.09. 2017 rok .

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kazanów
2. Strona internetowa Urzędu
3. A/a.