Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 849 na długości 586 mb w miejscowości Ruda

Odsłony: 3466

ZNAK: GPI. PN- 271.17.2017
Kazanów 2017.09.12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 849 na długości 586 mb w miejscowości Ruda
wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2.Pobudowa 3. Nawierzchnia jezdni 4. Roboty wykończeniowe.

 

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:
 przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:  Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 849  na długości 586 mb w miejscowości  Ruda „

Wspólny słownik zamówienia:
 CPV45.00.00.00.-7  Roboty budowlane

Składanie ofert częściowych:  
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:
Zamawiający  żąda wniesienia wadium w wysokości – 2500,00 zł słownie – Dwa tysiące  pięćset złotych

Składanie ofert wariantowych:
Nie dopuszcza się  składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:
Do dnia 31.10.2017 roku

Kryteria wyboru oferty:
Cena -      60%
Okres gwarancji – 40%

Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest bezpłatna, do pobrania  ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoby do kontaktu  z oferentami: Danuta Ziarkowska-Lis dziarkowska@kazanow.pl
Tel. (48) 6766033 w. 24

Oferty należy składać:
w Urzędzie Gminy  w Kazanowie  ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 28.09.2017 , godzina 11.00

Termin, miejsce otwarcia ofert: 28.09.2017 godzina 12:00 , sala konferencyjna Urzędu II piętro

Termin związania z ofertą wynosi:     - 30 dni od ostatniego terminu składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :
- www.ugkazanow.bip.org.pl
-  w biuletynie Zamówień Publicznych
    Nr : 586978 z dnia  12.09.2017 roku
- tablica ogłoszeń w Urzędzie

Zamiar zawarcia umowy ramowej:    nie

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów :     nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej     - nie

Pliki do pobrania :

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do specyfikacji

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Specyfikacja techniczna