ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Odsłony: 3944

GMINA KAZANÓW
Znak : RGK.I.ZO.1.2017.
Kazanów, 2017.06.22.

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z pkt.13 ppkt.3 i pkt.14 ppkt.5 ,,Zapytania Ofertowego,, na wykonanie zadania pn. ,, Budowa obiektów małej architektury tworzących plac rekreacyjno-zabawowy w miejscowości Kazanów,, zawiadamia  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbytym w dniu 11.05.2017r.

I. Wykluczono Wykonawcę , a oferta została odrzucona:
Oferta nr 5 ,,ROYAL PLAY ,, Łukasz Piotrowski ul. Przedszkolna 4/30 , 07-320 Małkinia Górna za cenę brutto 47.100,00 zł.
Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia:
Wykonawca uchylił się od podpisana umowy. Uzasadnienie - zawiadomienie z 21.06.2017r. cyt. ,,musimy zrezygnować z wykonania Państwa inwestycji, na chwile obecną mamy pełne obłożenie pracami i nie będziemy w stanie w terminie zrealizować przedmiotowej inwestycji,, koniec cytatu.
W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania , a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:
- pkt.14 ppkt.3  Zapytania Ofertowego.

II. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Informuję  , iż  w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny , a złożoną przez Wykonawcę:
Oferta nr 7 ,,MJM-BUD,, Sp. z. o.o. ul. Toruńska 12 , 26-600 Radom Biuro : 26-670 Pionki ul. Zakładowa 7. – cena brutto 48.831,00 zł. Słownie : Czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych,
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną z trzyletnim  okresem gwarancji na wykonane zadanie , nie podlegającą odrzuceniu.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Zamawiający informuje ,że do przetargu przystąpiło siedmiu  Wykonawców:
 1. Oferta nr 1 DRO-MAR Marcin Dróżdż Makowiec ul. Radomska 138 , 26-40 Skaryszew cena brutto – 69.987,00 zł.
 2. Oferta nr 2 ,,APIS POLSKA ,, Sp. z o.o. – Jarosław ul. Kolaniki 19 , 37-500 Jarosław  cena brutto 62.134,56 zł.
 3. Oferta nr 3 Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz ul. Warszawska 31c/29 , 25-518 Kielce cena brutto 54.752,22.
 4. Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ARKADA DELA ,, Emil Dygas ul. Kalińska 6/6a , 26-600 Radom cena brutto 70.000,00 zł.
 5. Oferta nr 6 SIMBA S.C. M. Ćwierzeń  W. Gęsicki Zemborzyce Tereszyńskie 74 , 20-515 Lublin cena brutto 62.162,16 zł.

Umowa z wybranym Wykonawcą  zostanie zawarta w określonym terminie do dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka