Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów w 2021 roku

Odsłony: 2371

Ogłoszenie nr 604865-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.

Urząd Gminy w Kazanowie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów w 2021 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, krajowy numer identyfikacyjny 53205600000000, ul. pl. Partyzantów  28 , 26-713  Kazanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48/ 3864910, , e-mail sekretariat@kazanow.pl, , faks 48/3864925.
    Adres strony internetowej (URL): www.ugkazanow.bip.org.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ugkazanow.bip.org.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ugkazanow.bip.org.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Urząd Gminy Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28 26-713 Kazanów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów w 2021 roku
Numer referencyjny: RGK.271.12.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie gminy Kazanów, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz wskazanych poniżej 5 placówek użyteczności publicznej, oraz ich zagospodarowanie w instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza . W gminie Kazanów zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie przy wykorzystaniu pojemników i worków. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów w cenie oferty. Wykonawca na zamówienie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wyposaży mieszkańców w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. Wyposażenie nieruchomości w w/w pojemniki odbywa się na koszt właścicieli nieruchomości w drodze zakupu lub dzierżawy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania - 1 raz w miesiącu a w miesiącach od kwietnia do października raz na 2 tygodnie , gromadzonych w sposób następujący: - odbiór z gospodarstw domowych w pojemnikach ( 120 lub 240 litrów) lub workach koloru czarnego o pojemności 120 litrów. 2) Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych (odbiór z gospodarstw domowych): - papier – (worek NIEBIESKI z napisem „PAPIER”) - 1 raz w miesiącu - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (worek ZIELONY z napisem „SZKŁO”) 1 raz na dwa miesiące - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (worek ŻÓŁTY z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”) – 1 raz w miesiącu - bioodpady – (worek BRĄZOWY z napisem „BIO”) – 1 raz w miesiącu a w miesiącach od kwietnia do października raz na dwa tygodnie. Obowiązkiem wykonawcy będzie również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (odpadów bytowych i wyselekcjonowanych, szkło, plastik, makulatura, metal) z następujących miejsc: - Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie, ul. Kościelna 50, 26-713 Kazanów, - Publiczne Przedszkole w Kazanowie, ul. Zwoleńska 22, 26-713 Kazanów, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku, Zakrzówek, 26-713 Kazanów, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie, Kowalków – Kolonia 17, 26-713 Kazanów Odbiór odpadów komunalnych z w/w miejsc odbywa się w terminach obowiązujących dla nieruchomości zamieszkałych. Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć te miejsca w odpowiednią ilość worków, niezbędną do prawidłowej obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z podziałem na frakcje, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca wydrukuje ulotki z harmonogramem odbioru odpadów w ilości 2.000 sztuk - w cenie oferty. Ulotki muszą ponadto zawierać szczegółowe informacje jakie odpady mogą być umieszczone w workach do odbioru poszczególnych frakcji odpadów. Wykonawca rozprowadzi ulotki wśród mieszkańców gminy oraz dostarczy ulotki do Urzędu Gminy w Kazanowie w ilości co najmniej 400 sztuk. 2. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Kazanów, którego prowadzącym będzie Gmina Kazanów. Gmina Kazanów wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w celu organizacji PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: - papieru – pojemnik koloru niebieskiego (kontener o poj. 5 – 10 m3 ) - metalu i tworzyw sztucznych – pojemnik koloru żółtego (kontener o poj. 5 – 10 m3) - odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik koloru brązowego (kontener o poj. 5 – 10 m3). - szkła w tym odpadów opakowaniowych ze szkła – pojemnik koloru zielonego (kontener o poj. 5 – 10 m3). Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : - odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener „gruzownik”) - odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 – 10 m3 ) - zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ) Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone. Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru: - przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady „przemysłowe”) - ,( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) - zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) - inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) - odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (1 pojemnik o pojemności 240 litrów) Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Organizacja i prowadzenie PSZOK leżą po stronie Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca będzie zobowiązany na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego do odbioru frakcji odpadów zgromadzonych w PSZOK tak, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 3. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (pochodzących z prowadzonych we własnym zakresie remontów) w ilości do 2 m3 odbywa się poprzez przekazanie przez mieszkańców bezpośrednio do PSZOK. Gospodarka w/w odpadami w ilości powyżej 2 m3 odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilnoprawne zawarte między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 4. Odbiór popiołu i żużla paleniskowego odbywa się na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 5. Worki do prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności 120 litrów obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca ( w cenie oferty). Każda nieruchomość zostanie wyposażona w co najmniej 2 worki każdego rodzaju . Zamawiający wymaga aby wykonawca zabezpieczył worki w pięciu kolorach do odbioru poszczególnych frakcji odpadów: - worki w kolorze czarnym z napisem „ZMIESZNE ODPADY KOMUNALNE” - worki w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER” - worki w kolorze żółtym z napisem ”METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - worki w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO” - worki w kolorze brązowym z napisem „BIO” Wszystkie worki muszą ponadto zawierać nadruk z nazwą i adresem firmy prowadzącej zbiórkę odpadów komunalnych Przy odbiorze odpadów Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał co najmniej tyle worków ile odbierze worków z odpadami. Zamawiający wymaga również zabezpieczenia worków w ilości 500 sztuk każdego koloru, które zostaną złożone w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu realizacji usługi. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. - Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu sprawozdania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122) - Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z poźn. zm.) - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439.) - W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. - Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. – pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 - Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm.) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2167) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017r. poz.2142). 2. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia: SIWZ, wzór umowy należy traktować , jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kazanów prowadzonego przez Wójta Gminy Kazanów zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z systemem kompaktującym, co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z systemem kompaktującym, co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, co najmniej 1 pojazdem do wjazdu w wąskie uliczki z utrudnionym dojazdem, co najmniej 1 pojazdem hakowym do przewozu kontenerów ( kontenerów wymaganych do wyposażenia w PSZOK). Pojazdy te muszą spełniać co najmniej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz.U. z 2013 r. poz.122). Pojazdy będą trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku. Pojazdy powinny być wyposażone w wagi umożliwiające ustalenie ilości zebranych odpadów komunalnych. b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z obszaru zamieszkałego przez min. 4.000 osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt.1) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. a) Dokumenty, o których mowa pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w pkt a) stosuje się odpowiednio. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj.: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kazanów prowadzonego przez Wójta Gminy Kazanów zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. potwierdzający spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ppkt. 2.1) 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, (wzór - załącznik do SIWZ) – potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ppkt. 2.3b) „Wykaz usług” – forma dokumentu oryginał 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, (wzór stanowi zał. do SIWZ) – potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ppkt. 2.3a). „Wykaz narzędzi” – forma dokumentu oryginał.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

wypełniony i podpisany formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności wynagrodzenia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa o realizację zamówienia z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta na takich warunkach jakie wynikają z postanowień niniejszej specyfikacji i z projektu umowy (wzoru). 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w SIWZ i /lub ogłoszeniu o zamówieniu. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku w następujących okolicznościach i przypadkach: a) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, tj. działaniem siły wyższej, zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmiennej postaci stanie się niecelowa; b) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług. c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia i wartości umowy; e) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, a tym samym wartości umowy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności; f) niezależnie od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np.: pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, zmianie może ulec termin realizacji umowy; g) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi oraz przewlekłość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związana z odwołaniami wykonawcy – zmianie może ulec termin realizacji umowy; h) zmiana podwykonawcy z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego; i) zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy j) zmiana stawki podatku od towarów i usług; k) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany wymienione w pkt. j)-k) będą mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 7. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ odpady_2021

zalaczniki do siwz odpady_2021

formularz ofertowy opady_2021

umowa odpady_2021