Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Odsłony: 2408

ZNAK: RGK-PN-271.04.2019                                                             Kazanów  2019.10.03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych     

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Opis zamówienia:                                                     

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Informacja o zamówieniu

Zamawiający:

Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 386 49 10 , fax: (48) 386 49 25

Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

 

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:

 przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:  Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Wspólny słownik zamówienia:

 09135000-4; 0913500-5

Składanie ofert częściowych: 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Składanie ofert wariantowych:

Nie dopuszcza się  składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:

z dniem zawarcia umowy do 15.04.2020

Kryteria wyboru oferty:

Cena oferty  - 60%

Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy  – 40%

Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest bezpłatna, do pobrania  ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.plwww.ugkazanow.bip.org.pl     lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby do kontaktu  z oferentami: Jarosław Adamiec i Przemysław Bębenek   j.adamiec@kazanow.pl  Tel. (48) 386 49 10 w. 24

Oferty należy składać:

w Urzędzie Gminy  w Kazanowie  ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 11.10.2019 r. , godzina 10.00

Termin, miejsce otwarcia ofert: 11.10.2019 r. godzina 10:15, sala konferencyjna Urzędu II piętro

Termin związania z ofertą wynosi:     - 30 dni od ostatniego terminu składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :

-  w biuletynie Zamówień Publicznych

    Nr : 605438-N-2019 z dnia  03.10.2019 roku

- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

 Zamiar zawarcia umowy ramowej:    nie

 Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów :     nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej     - nie

Pliki do pobrania :

1 .Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do złożenia oferty
2. Wzór umowy

/-/ Teresa Pancerz-Pyrka