Odpowiedzi na zapytania w przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2015."

Odsłony: 4342

Kazanów, 2014-12-17
Znak: RGK-Pn-271/3-1/2014.

WYJAŚNIENIE
Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2015."

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) wyjaśniam co następuje:

Zapytanie 1
Po czyjej stronie – Zamawiającego czy Wykonawcy – leży organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów?
Odpowiedź:
Zamawiający zorganizował Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, a wyposażenie i prowadzenie należy do podmiotu wybranego przez gminę prowadzącego odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Kazanów w roku 2015.

Zapytanie 2
Czy Wykonawca będzie miał obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów, a jeśli tak to na jakich zasadach?.
Odpowiedź.
Wykonawca nie ma obowiązki wyposażać nieruchomości w pojemniki.

Zapytanie 3
Czy Wykonawca będzie miał obowiązek wyposażać nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów , a jeśli tak jakie parametry powinny spełniać takie worki?
Odpowiedź:
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów spełniające normy techniczne o pojemności minimum 120l w następującej kolorystyce:
a) kolor niebieski – papier tektura,
b) kolor żółty – tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
c) kolor zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,
d) kolor biały – metal

Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów komunalnych worki – kolor czarny o pojemności minimum 120 l.
Wyposażenie w worki nieruchomości zamieszkałych uzależnione jest od liczby zamieszkujących daną nieruchomość:
a) nieruchomość zamieszkała przez 1-3 osoby – po jednym worku na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,
b) nieruchomość zamieszkała przez 4 – 6 osoby po dwa worki na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,
c) nieruchomość, na której zamieszkuje powyżej 6 osób dodatkowo jeden worek na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 3 osoby

Zapytanie 4.
Jaka jest prognozowana ilość odpadów przeznaczonych do zbiórki w trakcie realizacji zamówienia?.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na podstawie dotychczasowych danych prognozowana ilość odpadów do realizacji zamówienia przedstawia się następująco - odpady o kodach:
200301 – 112 Mg, 200102 – 84 Mg, 200139-41 Mg,
200140 – 4 Mg, 200101 – 11 Mg, 191212 – 35 Mg

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka