Wybór oferty w przetargu "Dostawa oleju opałowego 2014/15"

Odsłony: 4195

Kazanów, dnia 2014.11.06
Znak: GPI-341/8/2014

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) zawiadamia, że w przetargu – zapytanie o cenę odbytym w dniu 05 listopada 2014 r. na wykonanie zamówienia pn.:

"Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla Publicznego Gimnazjum w Kazanowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kazanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kazanowie, Publiczne Przedszkole w Kazanowie."

wybrano ofertę:

- "MER-TRANS” Pan Michał Pajdziński Grabina 2, 26-640 Skaryszew

za cenę - za 1 litr oleju opałowego 2,76 zł – netto
upust cenowy - 0,12 złotych, podatek VAT – 23%

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej gminy Kazanów i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w przetargu
- "MER-TRANS” Pan Michał Pajdziński Grabina 2, 26-640 Skaryszew
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
4. a/a.