Wybór oferty: przetarg na dostawę opału do jednostek komunalnych 2014/2015

Odsłony: 4465

Kazanów, dnia 2014.09.29
Znak: GPI-341/8/2014

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 25 września 2014 r. na wykonanie zamówienia pn.:

"Dostawa opału do jednostek Komunalnych na terenie Gminy Kazanów w sezonie grzewczym 2014/2015"

wybrano ofertę:

- Firma Handlowo-Usługowa „Diana" Szczerek Sławomir, 26-080 Mniów, Wolka Klucka 201

za cenę - 1 tona - brutto
- Węgiel kostka - 628,00 zł
- Miał - 394,00 zł
- Eko-groszek - 572,00 zł

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej gminy Kazanów i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

POBIERZ DOKUMENTY

Otrzymują:
1. Oferenci biorący udział w przetargu
- Firma Handlowo-Usługowa „Diana" Szczerek Sławomir, 26-080 Mniów, Wolka Kłucka 201
- P.H.U „Sukces" ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce Bożena Krzosek
- P.P.H.U „Pasieko" Leszek Czerwonka Dąbrowa 27, 27-310 Ciepielów
- Zakład Obrotu Rolnego, 26-700 Zwoleń ul. 550-lecia 35
2. Strona internetowa gminy Kazanów.
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
4. a/a.

Wójt Gminy
Marian Karolik