Karta Dużej Rodziny

Odsłony: 6373

W związku z wejściem w życie z dniem 16 czerwca 2014r. uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 755) Wójt Gminy Kazanów informuje

1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia;
• w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Karta dużej rodziny przysługuje niezależnie od dochodu .
3. Karta jest przyznawana bezpłatnie.
4. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadcza, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie lub odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.
5. Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, ul. Pl. Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów.
6. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Jeśli chcesz
• otrzymać informacje na temat Karty Dużej Rodziny;
• otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
• złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny /wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie.

Klienci będą obsługiwani codziennie w godzinach pracy Ośrodka – od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny, a także katalog uprawnień i zniżek z niej wynikających znajduje się na stronie: http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina,
www.mpips.gov.pl.

POBIERZ WNIOSEK