Wójt gminy Kazanów z wotum zaufania i absolutorium radni docenili pracę Teresy Pancerz-Pyrki

Odsłony: 257

Wójt gminy Kazanów z wotum zaufania i absolutorium – radni docenili pracę Teresy Pancerz-Pyrki

18 czerwca w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy w roku. Podczas posiedzenia radni jednogłośnie udzielili wójt Teresie Pancerz-Pyrce zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za 2023 rok, co potwierdza, że samorząd skutecznie zarządzał środkami publicznymi.

Jednogłośne wotum zaufania

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia raportu o stanie gminy za 2023 rok, który jest kompleksową analizą osiągnięć, problemów oraz planów na przyszłość. Raport ten stanowi podstawę do oceny działalności wójta i administracji gminnej, umożliwiając mieszkańcom oraz radnym zapoznanie się z wynikami pracy władz samorządowych. Po prezentacji raportu poddano go publicznej debacie. Następnie przystąpiono do głosowania nad wotum zaufania dla wójt Teresy Pancerz-Pyrki. Decyzja radnych była jednogłośna, co stanowi wyraz pełnego poparcia dla jej działań i decyzji podejmowanych na rzecz gminy.

Absolutorium udzielone jednomyślnie

Kolejnym kluczowym punktem sesji było przedstawienie stanu finansów gminy Kazanów za 2023 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kazanów wcześniej wydały pozytywne opinie na temat realizacji budżetu, co potwierdza, że gmina była zarządzana zgodnie z zasadami gospodarności i przejrzystości. Po zapoznaniu się z analizą finansową, radni jednogłośnie udzielili wójt absolutorium. - Serdecznie dziękuję radnym za udzielenie mi wotum zaufania oraz absolutorium za miniony rok. To dla mnie ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że nasza wspólna praca przynosi pozytywne efekty. Zapewniam, że będę kontynuować intensywną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy, dbając o jej dalszy rozwój i dobrobyt. Wasze wsparcie jest dla mnie motywacją do dalszych działań i realizacji ambitnych planów - powiedziała wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Zrealizowano wielomilionowe inwestycje

Gmina Kazanów zamknęła 2023 rok imponującą kwotą ponad 15 milionów złotych zainwestowanych w liczne projekty infrastrukturalne i społeczne. W minionym roku gmina Kazanów przystąpiła do gruntownej termomodernizacji, obejmującej budynki dwóch szkół oraz Urzędu Gminy, wyznaczając tym samym nowe standardy wydajności energetycznej. Łączna wartość tych inwestycji wyniosła blisko 5,6 mln zł, a dofinansowania zewnętrzne to prawie 4 mln zł.

Miniony rok w gminie Kazanów to także zdecydowany progres w obszarze drogownictwa. Prowadzono tu inwestycje o łącznej wartości blisko 8,3 mln zł. Samorząd pozyskał na ten cel ogromne wsparcie zewnętrzne w łącznej kwocie ponad 7,7 mln zł.

Samorząd gminy dbał również o tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do sportu i rekreacji. W 2023 roku przeprowadzono duży remont sali gimnastycznej w szkole w Kaznowie. W Kowalkowie-Kolonii powstał nowoczesny plac zabaw, a w centrum Kazanowa zrewitalizowano park. Nowy blask zyskała też ważna dla mieszkańców figura św. Nepomucena. Łączny koszt tych inwestycji to milion złotych a dofinansowania zewnętrzne wyniosły 600 tys. zł.

W dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, samorząd gminy Kazanów w 2023 roku skoncentrował także wysiłki na wzmocnieniu lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wprowadzeniu szeregu inicjatyw proekologicznych.

 

rada gminy absolutorium 06 24 1

rada gminy absolutorium 06 24 1

rada gminy absolutorium 06 24 1

rada gminy absolutorium 06 24 1