Dodatek Węglowy Informacja

Odsłony: 238

Dodatek Węglowy – Informacja

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692) informujemy, iż wnioski o wypłatę powyższego dodatku można składać w terminie do 30.11.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów w godzinach: poniedziałek od 700 do 1600, wtorek od 730 do 1530, środa – piątek od 730 do 1500.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu w przypadku, gdy są spełnione dwa warunki:

  • • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi, co najmniej 85% węgla kamiennego;
  • • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków - CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zmianami)

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

WAŻNE!

  • • dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek, jako pierwszy;
  • • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?

  • • dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych;
  • • przyznawany jest jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie stosuje się kryterium dochodowego.

WAŻNE!

Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a sam zainteresowany otrzyma stosowną informację o jego przyznaniu na podany adres e-mail. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP, wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, poniedziałek od 700 do 1600, wtorek od 730 do 1530, środa – piątek od 730 do 1500.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie pod numerami: (48) 386 49 22, (48) 386 49 12.

Wnioski w formie papierowej dostępne są w GOPS w Kazanowie lub na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy