Zmiana do Wytycznych dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Odsłony: 665

Zmiana do Wytycznych – dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Radomski Bank Żywności informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła zmianę do Wytycznych POPŻ na Podprogram 2021.

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzających dotyczy kryterium kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej. Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej MRiPS pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

W związku z tym pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 PLN dla osoby w rodzinie.