LIDER REGIONU 2022

Odsłony: 306

LIDER REGIONU 2022

KATEGORIA: SAMORZĄD GMINNY:

„INWESTYCJE INFRASTRUKTURA WODNO - KANALIZACYJNA”

 W piątek 23 września 2022 w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się uroczysta Gala podsumowująca szesnastą edycję Konkursu Gospodarczego Echa Dnia „Lider Regionu 2022”. Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw i instytucji znalazła się Gmina Kazanów, która otrzymała statuetkę „Lidera Regionu 2022” w kategorii Samorząd Gminny „ Inwestycje Infrastruktura Wodno – Kanalizacyjna”.

lider regionu 2022

Dodatek Węglowy Informacja

Odsłony: 437

Dodatek Węglowy – Informacja

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692) informujemy, iż wnioski o wypłatę powyższego dodatku można składać w terminie do 30.11.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów w godzinach: poniedziałek od 700 do 1600, wtorek od 730 do 1530, środa – piątek od 730 do 1500.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu w przypadku, gdy są spełnione dwa warunki:

  • • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi, co najmniej 85% węgla kamiennego;
  • • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków - CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zmianami)

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

WAŻNE!

  • • dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek, jako pierwszy;
  • • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?

  • • dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych;
  • • przyznawany jest jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie stosuje się kryterium dochodowego.

WAŻNE!

Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a sam zainteresowany otrzyma stosowną informację o jego przyznaniu na podany adres e-mail. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP, wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, poniedziałek od 700 do 1600, wtorek od 730 do 1530, środa – piątek od 730 do 1500.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie pod numerami: (48) 386 49 22, (48) 386 49 12.

Wnioski w formie papierowej dostępne są w GOPS w Kazanowie lub na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Spotkania konsultacyjne Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Odsłony: 310

Spotkania konsultacyjne, na które zaprasza Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”  są sposobem angażowania mieszkańców gmin należących do LGD w proces tworzenia strategii na kolejną perspektywę finansową UE.

Lokalna Strategia Rozwoju stanowi podstawę wszelkich działań podejmowanych przez LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. Zgromadzone w niej informacje zdefiniują stan faktyczny obszaru partnerstwa i posłużą do określenia słabych i silnych stron obszaru LGD oraz, w późniejszym czasie, do określenia ogólnych i szczegółowych celów strategii.

Aktywny udział Państwa w procesie tworzenia LSR umożliwi określenie realnych potrzeb
i problemów obszaru, pomoże wypracować kierunki wspólnych działań na rzecz jego rozwoju, wskaże zadania na realizację których powinny zostać zaplanowane środki finansowe na lata 2021-2027.

harmonogram spotkan 2022